Thoress Phono - Entzerrer

Thoress Phono-Entzerrer

5 x MC input

1x MM input

ปรีโฟโนหลอดจากประเทศเยอรมันนี ตัวนี้ อินพุทได้ถึง 6 ช่องอินพุท แบ่งเป็น MC input = 5 ช่อง , MM input = 1 ช่อง ผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณเกือบ 2 ปี แต่สภาพยังดูใหม่มาก ขาย = 178,000 บาท

ขายแล้ว sold out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 18,290